Day 1

Srinagar to Sonamarg (90 KM)

Sonamarg to Nichnai via Shekdur (11 KM)

Nichnai to Vishansar lake via Nachnai Pass (12 KM)

Vishansar lake to Gadsar via Gadsar Pass (10 KM)

Gadsar to Satsar (12 KM)

Satsar to Gangabal twin lakes via Zaj Pass (11 KM)

Gangabal to Naranag. (11 KM) | Drive to Srinagar